Skrb za dobro počutje naših najmlajših v vrtcih

Objavljeno 14. 11. 2018

V Kamniku smo se v preteklih letih soočali s premajhnim število mest v vrtcih, čemur smo se intenzivno posvečali z investicijskimi vlaganji in razpisom koncesij za zasebne vrtce. Število čakajočih otrok smo na ta način bistveno zmanjšali, manjkajoča mesta delno rešujemo tudi s financiranjem varstva pri varuhih predšolskih otrok. Tudi sicer ves čas skrbimo za dobro počutje naših najmlajših, s številnimi adaptacijami in sanacijami smo bistveno izboljšali pogoje za varstvo v kar nekaj enotah. Med drugim smo izvedli prenovo enote Pestrna, ki smo jo energetsko sanirali, sanirane so bile vodovodne inštalacije, sanitarije in kanalizacijski sistem. Obnovljeni sta bili kuhinja in pralnica, vključno s strojnimi in elektro inštalacijami. Z rednimi vzdrževalnimi deli smo obnovili kar nekaj igrišč, in sicer smo nakupili nova igrala, zamenjali nekaj ograj. V enoti Tinkara je bila urejena senzorna soba, namenjena delovnim terapijam in senzorni integraciji. Otrokom je s tem omogočeno raziskovanje, pridobivanje izkušenj in razvijanje senzomotoričnih funkcij. V enoti Tinkara smo zamenjali poševno streho, v prihodnjih letih pa jo čakata še naslednji fazi sanacije, vključno z energetsko in notranjo prenovo. V enoti Palček v  Šmartnem je bil urejen večnamenski prostor, v enoti Sneguljčica pa je bila zbornica preurejena v nov, razvojni oddelek. Tudi sicer v vseh enotah vrtca, skupaj z vodstvom vrtca, skrbimo za redna vzdrževalna dela, nakup sodobne opreme in druge ukrepe, ki skupaj s prizadevnostjo in srčnostjo zaposlenih, kamniški javni vrtec uvrščajo v sam vrh javnih vrtcev v Sloveniji. Nič slabši niso niti koncesijski vrtci, ki prav tako zagotavljajo odlične pogoje za vzgojo in varstvo otrok.

Starši imajo v občini Kamnik ob vpisu pravico do izbire vpisa otroka v javni ali koncesijski vrtec, veljavna zakonodaja pa jim omogoča vpis otroka tudi v zasebni vrtec, ali katerikoli drug vrtec v Sloveniji. Za varstvo otrok, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ali zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna, lahko starši na pristojnem Centru za socialno delo uveljavljajo znižano plačilo vrtca. Razliko do polne cene programa krije Občina Kamnik, ki je v preteklih letih v ta namen namenila povprečno približno 5 milijonov sredstev letno. Občina poleg navedenega zagotavlja sredstva tudi za nekatere druge aktivnosti, kot je Veronikin festival, Novoletni bazar, ki so prvenstveno namenjeni otrokom, hkrati pa pripomorejo k oživljanju mesta in spodbujajo povezovanje različnih deležnikov. Menimo, da so tovrstne aktivnosti enako pomembne, kot skrb za urejenost prostorov, zato se bomo tudi v bodoče trudili, da bodo kamniški vrtci ohranjali obstoječ nivo urejenosti ter vzgoje in varstva ter da se bodo otroci v njih dobro počutili.