Odprto vprašanje županskim kandidatom na temo OŠ Frana Albrehta

Objavljeno 8. 11. 2018

Predsednica sveta staršev OŠ Frana Albrehta Irena Pavlič je poslala odprto vprašanje vsem kandidatom za župana.

Spoštovani kandidati za župana Občine Kamnik!

Ker kandidirate v Kamniku, verjamemo, da ste vsaj v glavnih obrisih seznanjeni s sago o šolski stavbi OŠ Frana Albrehta. Matično šolsko stavbo v letošnjem letu obiskuje 550 otrok, v prihodnjih letih se bo to število še povečalo. Zgodba se zapleta in odpleta že mnogo let. Starši potrpežljivo čakamo na rešitev prostorske stiske, zagotovitev ustreznih primerljivih pogojev za naše otroke, rešitev varnostne situacije, zagotovitev športnih površin, ureditev prometne situacije in vsega ostalega, kar je vezano na projekt gradnje šole. Menimo, da je odlašanje nedopustno, da je veliko že zamujenega in da je gradnja šole prioritetna naloga novega občinskega vodstva. Svet staršev se soglasno strinja, da poizvemo, kakšen je vaš odnos do te problematike.

V nadaljevanju si lahko preberete stališča in odgovore podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Kamnik in županskega kandidata stranke Lista Marjana Šarca Igorja Žavbija.

  1. Kakšno je vaše stališče do potrebnosti ureditve neprimernih in količinsko nezadostnih prostorov šolske stavbe OŠ Frana Albrehta?

Zavedam se problematike OŠ Frana Albrehta. Kot podžupan sem bil vedno v stiku tako z ravnateljem, ki redno opozarja na težave, kot z Oddelkom za družbene dejavnosti, ki problematiko rešuje. Do sedaj smo reševali le najnujnejša vzdrževalna dela v upanju, da v najkrajšem možnem času pričnemo z gradnjo nove stavbe.

Če je vaše mnenje, da je ureditev potrebna, nas zanima še:

  1. Kaj boste storili, da se proces čim prej začne tudi z gradbenimi posegi, ne samo s spremembami dokumentacije?

V preteklosti je že bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi dovoljenja, se je, skladno z oceno različnih strokovnjakov, glede dotrajanosti obeh stavb, zamenjal vrstni red predvidenih gradenj, in sicer je bila prva na vrsti OŠ Toma Brejca. V zadnjih letih je bil projekt za novo OŠ FA prevetren. Ker je bila obstoječa projektna dokumentacija izdelana na način, da bi bila v prvi fazi zgrajena športna dvorana, nato šola in kot zadnja zunanja ureditev, je bilo, zaradi dotrajanosti šole, potrebno pristopiti k spremembi faznosti predvidene gradnje. Hkrati so v projektni dokumentaciji upoštevane tudi nekatere druge družbene in demografske spremembe, nastale v tem času. Tako se med drugim število oddelkov prilagaja obstoječim demografskim podatkom za prihodnja leta z nekaj rezervnimi učilnicami, povečuje pa se tudi volumen športne dvorane s telovadnicami. Športna dvorana tako izpolnjuje vse potrebe šole, kot tudi drugih športnih (in drugih) uporabnikov. S povečanjem volumna dvorane se hkrati pridobi nov prostor v nadstropju, kjer se predvideva izgradnja nove, osrednje Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, ki se že dlje časa sooča s prostorsko stisko. Ob preselitvi v nove šolske prostore se bo stara šola porušila, na njenem mestu pa se bo zgradilo novo večnamensko igrišče, ki bo na voljo šoli in krajanom.

Kot rečeno, je projektna dokumentacija že izdelana, v kratkem pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja. Do sestave novega Občinskega sveta oz. do njegove prve operativne seje, ki bo predvidoma v začetku februarja, bo občinska uprava pripravila investicijski program, ki ga mora sprejeti in potrditi Občinski svet. Na podlagi potrjenega programa, popisov del in projektantske ocene bomo v predlog proračuna vključili sredstva za izgradnjo. Predvidevam, da bo Občinski svet, proračun za leto 2019, v prvi obravnavi potrdil na februarski seji. Do potrditve proračuna v drugem branju in na podlagi potrjenega investicijskega programa bo občinska uprava pripravila in nato objavila razpis za izbiro izvajalca, ki bi bil lahko izbran že v spomladanskem času, ko bi se tudi pričelo z gradnjo.

S projekti in predstavljenim terminskim planom je bil 11. 10. 2018 seznanjen tudi ravnatelj, ki je bil nad predstavljenim navdušen. 18. 10. 2018 me je v zvezi z gradnjo šole sprejel minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, kateremu sem predstavil projekt. Obljubil mi je, da bo ministrstvo v skladu z možnostmi novogradnjo tudi finančno podprlo. Ves ta čas se spremljajo tudi vsi drugi razpisi in preučujejo možnosti za pridobitev drugih nepovratnih sredstev. 

  1. Kdaj pričakujete, da bodo naši otroci lahko nadaljevali šolanje v potresno in požarno varni stavbi, v zadosti velikih prostorih, kjer ne bo zamakanja, puščanja cevi, pregrevanja električne instalacije in ostalih zadev, s katerimi se v šoli neprestano srečujejo in predstavljajo nevarnost za zdravje in tudi življenje naših otrok in zaposlenih?

Še v letošnjem letu bo pripravljena vsa dokumentacija in vse potrebno, da z novo sestavo Občinskega sveta lahko nemoteno nadaljujemo z delom. Če bo vse potekalo po načrtih, za kar si prizadevamo, bomo spomladi 2019 lahko dejansko pričeli z gradnjo. Celoten projekt bo razdeljen na dve fazi. V prvi fazi je v naslednjem zaporedju predvideno: gradnja nove šole, rušenje obstoječe šole in gradnja športnega igrišča. Navedeno bi bilo lahko zaključeno do 2021. V naslednji fazi bo sledila rušitev obstoječe in gradnja nove športne dvorane skupaj s knjižnico.

Zavedam se težav, ki jih predstavlja stara in premajhna zgradba, zato si želim in prizadevam, da se z gradnjo prične v najkrajšem možnem času.