Pred štirimi leti mi je bila dana priložnost spoznati lokalno politiko iz prve vrste. Po lokalnih volitvah oktobra 2014 mi je takratni župan Marjan Šarec ponudil mesto podžupana. Čeprav neuk političnega posla sem izziv sprejel, za pravilno pa se je pokazala tudi odločitev, da funkcijo opravljam poklicno. Saj sem bil na ta način dnevno vpet v dogajanje v stavbi Občine Kamnik in izven nje. Ko mi je bilo ob odhodu župana zaupano še začasno opravljanje njegove funkcije, sem spoznal, da to zmorem tudi sam.

V štirih letih sem dobil stvaren pogled na to, kaj se da in česa se ne da. Včasih je potrebno le malo dobre volje in dobra ideja lahko zaživi, medtem ko drugič ne moremo mimo pravil in zakonov, ki nam jih narekuje naša skupnost. V zadnjem mandatu je bilo opravljenega veliko dela, ki morda ni vidno na prvi pogled, saj je za velike in drage projekte občinska malha prehitro prazna. Med drugim smo s še petimi občinami uspeli zaključiti tri velike kohezijske projekte, kjer je bila Občina Kamnik vodilni partner. Pričeli smo z obnovo starega mestnega jedra in urejanjem Starega gradu, poskrbeli za brezplačne obroke za socialno ogrožene in omogočili zagon dnevnega centra za gibalno ovirane. Zgradili smo pločnike skozi Tesnice in od Laz do Zgornjega Tuhinja in uspeli uresničiti še številne druge projekte.

Seveda pa nas čaka še ogromno dela, za kar imamo znanje in voljo. Prva bo zagotovo gradnja nove OŠ Frana Albrehta, za katero še v tem mesecu pričakujemo gradbeno dovoljenje. Skupaj z novo šolo se bo zgradilo tudi težko pričakovano športno igrišče, ki v centru Kamnika manjka že vse od izgradnje OŠ Toma Brejca. Istočasno bo potrebno poskrbeti tudi za POŠ Vranja Peč in POŠ Gozd, ki sta obe v precej slabem stanju, število učencev pa je vsako leto večje.

Občina Kamnik ima v upravljanju preko 400 kilometrov cest, ki so v zelo slabem stanju. Ceste niso bile grajene po današnjih standardih niti niso bile grajene za promet, kakršen danes poteka po njih. Potreben bo aktiven pristop k reševanju problematike, saj kmalu ne bodo več primerne za uporabo. Skupaj z upravljalcem državnih cest pa se bomo trudili, da bodo tudi te urejene tako, kot je potrebno. Dober primer je izgradnja krožišča v Volčjem Potoku, obnova južnega dela obvoznice in sanacija mostov na cesti Stranje–Črnivec. Poleg tega bomo nadaljevali z izgradnjo pešpoti in kolesarskih stez. V načrtu so nove poti ob Bistrici in Nevljici ter kolesarska povezava Kamnik–Ljubljana. S sprejetjem celostne prometne strategije smo si zadali cilje, ki jim bomo sledili, v pripravi pa je tudi celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije. Obe strategiji pa nam bosta omogočali črpanje evropskih sredstev.

Potrebno bo nadaljevati z urejanjem prostorske problematike na območju nekdanje Kemijske industrije Kamnik, kjer še ni čisto vse zamujeno. S sprejemom primernih podrobnih prostorskih načrtov lahko celotno severno polovico ohranimo in jo namenimo turističnim in rekreacijskim aktivnostim. Na območje lahko umestimo GRS Kamnik in Center regijskega parka, za ustanovitev katerega si bomo prizadevali. Velik del kamniškega turizma predstavljajo Alpe, skupaj z ekipo si bomo prizadevali, da stečejo vsi potrebni postopki za ustanovitev Regijskega parka Kamniško‑Savinjske Alpe. Poleg tega smo v letu 2016 sprejeli strategijo razvoja turizma, ki ji bomo sledili in jo dopolnjevali z novimi produkti, saj ima Kamnik še veliko možnosti na področju razvoja turizma.

V preteklem mandatu je v Kamniku zaživel KIKštarter, valilnica mladih podjetnikov. Le s spodbudnim okoljem in posluhom nam bo uspelo, da jih zadržimo v Kamniku. Na novo obujeni Podjetniški klub Kamnik nam daje vedeti, da smo na pravi poti, zavedamo pa se, da bo potrebno podjetnikom zagotoviti primerne pogoje za delovanje v Kamniku. Z že izvedenimi protipoplavnimi ukrepi na reki Kamniški Bistrici smo storili korak bližje k poslovni coni Titan – Svit. Potrebno pa bo storiti vse, da se uredijo razmere na območju starega Stola in že omenjenega KIK‑a.

Občina Kamnik je v zadnjem mandatu prejela številne nagrade in pridobila številne certifikate, kot so: mladim prijazna občina, branju prijazna občina, zlati kamen, pred naravnimi nesrečami varna občina … Trudili se bomo, da bomo vse to ves čas upravičevali in nadgrajevali, saj je prostora za izboljšanje še veliko.

Srednjeveško mesto Kamnik obkroža podeželje, ki je še vedno močno povezano s kmetijstvom. Kmetijstvo je posebna gospodarska panoga, ki se stalno prilagaja velikim okoliškim spremembam, predvsem pa novim prehrambnim navadam ljudi in navadam velikih trgovskih centrov. V Kamniku predelava hrane temelji na uporabi čiste pitne vode, kot jo uživamo vsi občani, zato so pridelki nadpovprečno kakovostni. Tako kot smo do sedaj, bomo tudi v tem mandatu nadaljevali s spodbujanjem ohranjanja in razvoja kmetijstva ter samooskrbe.

S sestavo liste, na katero so uvrščeni predstavniki vseh generacij, dokazujemo, da želimo izboljšati kakovost življenjskih razmer vseh občank in občanov. Zato vas vabim, da nas podprete ter oddate svoj glas zame in za Listo Marjana Šarca.